Hoe groen is mijn nieuwe baan? Meten is weten

Humboldt is de plek voor alle groene vacatures van Nederland. En niet alleen dat, we laten ook zien hoe groen een baan is zodat je weet dat je op je toekomst voorbereid bent. Hieronder kun je lezen wat een groene baan is, waarom een groene baan toekomstbestendig is en hoe wij voor jou meten hoe groen de baan is. 

Wat is een groene baan?

Bij Humboldt volgen wij een internationaal gangbare definitie van groene banen, namelijk die van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Groene banen zijn fatsoenlijke banen die bijdragen aan het behoud of herstel van het milieu, hetzij in traditionele sectoren zoals productie en constructie, of in nieuwe, opkomende groene sectoren zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Groene banen dragen dus bij aan: 

  • Klimaatmitigatie: maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan
  • Klimaatadaptatie: aanpassingen vanwege een veranderend klimaat 
  • Circulaire economie: het slimmer en zuiniger gebruiken van onze grondstoffen
  • Ecosysteembehoud: het in stand houden van de biodiversiteit en ecosystemen waar onze economie van afhankelijk is
  • Het duurzaam en verstandig omgaan met water en het leven in water waar onze economie van afhankelijk is
  • Het voorkomen en beheersen van vervuiling

Waarom groene banen, en waarom nu?

Duurzaamheid zit in de lift, en groene banen ook. Op dit moment is ongeveer tien procent van de Nederlandse economie duurzaam, en naar verwachting gaat dit aandeel naar twintig procent over vijf jaar. Nederland is niet uniek in deze ontwikkeling, alle landen van Europa werken naar een meer duurzame economie toe. Dit gaat in stappen van vijf jaar, met om te beginnen een ambitieuze doelstelling in het jaar 2030 (40% minder broeikasgasuitstoot, 32% duurzame energie, 32% verbetering in energie efficiëntie). Om dat doel te halen gaat er veel veranderen in de economie: minder klimaatvervuiling, slimmer met onze grondstoffen omgaan, en meer kansen voor groene bedrijven. En dus ook veel meer groene banen.

Internationaal  is ook de verwachting dat het aantal groene banen gaat toenemen. Die groene banen zullen voor een deel helemaal nieuw zijn, en voor een deel bestaande banen die groener zijn geworden. Ook zal de vraag naar groene kennis en vaardigheden toenemen, waarbij de verwachting is dat het veelal om ‘learning on the job’ zal gaan. 

In het licht van deze ontwikkelingen verbaast het niet dat er nu al veel groene vacatures zijn, dat het hierbij vaak om een vast contract gaat en dat onderzoek uitwijst dat groene banen gemiddeld een hogere beloning opleveren dan normaal. Omdat veel (maar niet alle) groene kennis en vaardigheden die in de toekomst vereist zijn ‘on the job’ geleerd gaan worden is het voor de toekomstbestendigheid van jouw loopbaan een goede stap om nu al naar een groene baan te kijken. Jij kunt van de hierboven genoemde ontwikkelingen profiteren door je voor te bereiden op een goede toekomst voor het milieu, en voor je carrière. Humboldt helpt jou hierbij.    

Hoe meet je groene banen dan? Weet je dat een baan groen is?

Meten is weten. En wij meten hoe groen een baan is door te kijken naar de taken en opleidingseisen van een baan. Dat zijn belangrijke punten waarop werkgevers selecteren én beoordelen. 

Wij vinden deze aanpak informatiever dan hoe er tot nog toe in Nederland en veel andere landen naar groene banen werd gekeken. Voorheen was een baan in Nederland óf groen, óf niet-groen. Dit was dan gebaseerd op of het eindproduct van een bedrijf groen was, of op dat een productieproces binnen een bedrijf groen was. Zoals je kunt zien zegt dit niets over de groene baan zelf. En veel bedrijven hebben zowel groene als niet-groene producten en productieprocessen, gewoon gemengd door elkaar. Nogal zwart-wit dachten we, en niet erg informatief voor jou als banenzoeker. Het doel van Humboldt is om mensen goed aan een groene baan te helpen, en zo de verandering naar een meer duurzame economie te versnellen. En wij denken dat als jouw nieuwe baan al voor een deel groen is, dat jij dan ook meehelpt. Om te zorgen dat jij veel beter weet hoe groen je nieuwe baan is gebruiken we het nieuwste academische onderzoek en ontwikkelden we de Humboldt banenscore. 

De methode die we gebruiken is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek uit Amerika en Duitsland. In dit onderzoek krijgt een baan een plek op een groen spectrum, van heel erg groen naar een beetje groen tot helemaal niet groen.Dit spectrum wordt bepaald door voor iedere baan het percentage van alle taken en opleidingscriteria die groen zijn te berekenen. 

Omdat Humboldt de plek is waar alle groene banen van Nederland te vinden zijn kunnen we deze wetenschappelijke aanpak makkelijk toepassen. Iedere baan op Humboldt krijgt een score om aan te geven hoe groen hij is, gebaseerd op taken en opleidingsvereisten. Zo zou de vacature voor een zonnepanelenmonteur bijvoorbeeld een 10 kunnen scoren omdat de baan hoofdzakelijk bestaat uit groene taken (het bevestigen van zonnepanelen) en de output (schone energie) direct bijdraagt aan een meer duurzame economie. Als ander voorbeeld zou een vacature voor een onderzoeker van nieuwe materialen een 7 kunnen scoren omdat een deel van de taken en output op verduurzaming gericht is. 

Work in progress, andere plannen

Een ander doel waar we naar streven is om het inzicht in hoe groen een baan is nog meer te verhelderen door de banenscore uit te breiden met een Humboldt sectoren- & bedrijvenscore. Want veel mensen dragen bij aan een meer duurzame economie zonder dat  dit in hun takenpakket staat. Denk bijvoorbeeld aan de administratief medewerker in een zonnepanelenbedrijf, of de managementassistent bij een duurzame voedselfabriek. Zij dragen bij, en ze investeren in hun eigen toekomst, daarom denken wij dat ook hun baan een Humboldtscore mag krijgen.