Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Het vacatureplatform van Humboldt Arbeidsbemiddeling, statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 66666666 (“Humboldt”).

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik door jou (“Gebruiker”) van het Platform van Humboldt. Om een profiel te creëren en gebruik te maken van de diensten van het Platform dient Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Humboldt is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In voorkomend geval zal de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden opnieuw geaccepteerd dienen te worden door de Gebruiker alvorens verder gebruik te kunnen maken van het Platform. Indien Gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, dient Gebruiker geen verder gebruik te maken van het Platform.

Indien Gebruiker vragen heeft met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kan Gebruiker een e-mail sturen naar de helpdesk van Humboldt via info@Humboldt.earth.

2. Definities

Termen die in deze gebruiksvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de volgende betekenis:

 1. Content: alle teksten, afbeeldingen, video’s, graphics, software, muziek, audio, informatie of andere materialen op het Platform, welke door Humboldt en/of een Potentiele Werkgever beschikbaar is gesteld;
 2. Data: alle persoonlijke gegevens, zoals maar niet beperkt tot e-mailadres, werkervaring, voorkeuren en informatie die is opgenomen in een cv of LinkedIn profiel;
 3. Dienst(en): alle diensten die door Humboldt worden aangeboden via het Platform, waaronder maar niet beperkt tot het uploaden van vacatures, het delen van minimaal het e-mailadres van Gebruiker met een Potentiële Werkgever en/of het herleiden van de Gebruiker naar de website van de Potentiële Werkgever.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die het Platform en/of de Diensten gebruikt of wenst te gebruiken.
 5. IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten, zowel geregistreerd als ongeregistreerd en waar ook ter wereld, waaronder maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (inclusief rechten op bron- en objectcodes), databankrechten, merkrechten, rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen.
 6. Platform: het door Humboldt ontwikkelde online carrièreplatform, onder meer toegankelijk via de website www.Humboldt.earth, waarop onder meer vacatures zichtbaar zijn en waarop een Profiel kan worden aangemaakt.
 7. Potentiële Werkgever: een entiteit waarvan een vacature is geüpload op het Platform.
 8. Profiel: het account of profiel dat de Gebruiker op het Platform heeft gecreëerd teneinde (onder andere) vacatures te kunnen opslaan en/of aanbevelingen voor vacatures te kunnen ontvangen

3. Gebruik Platform

Humboldt faciliteert een Platform waarop Potentiele Werkgevers en Gebruikers in contact kunnen komen met elkaar. Humboldt is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.
Iedere Gebruiker dient zich op het Platform als een ‘goed gebruiker’ te gedragen. Dit houdt onder andere in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, direct of indirect:

 1. het Platform en/of de Content openbaar te maken, te distribueren, te verkopen, te kopiëren, te ‘scrapen’ of anderszins te verveelvoudigen;
 2. het Platform en/of de Content te wijzigen, decompileren, de code te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen;
 3. het Platform en/of de Content te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 4. virussen, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, spyware, hoaxes of andere vormen van malware te (doen) verspreiden via het Platform of Profiel;
 5. het Platform en/of de Content (proberen) te hacken en/of zich hiertoe op enige andere wijze ongeautoriseerde toegang te (doen) verschaffen;
 6. enige aanduiding of verwijzing in het Platform en/of de Content naar Humboldt of de Potentiele Werkgever, de IE-rechten van Humboldt, het vertrouwelijk karakter hiervan, of enige andere verwijzing door Humboldt aangebracht, te wijzigen of te verwijderen.

Humboldt behoudt zich het recht voor om de maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder juridische procedures zonder nadere ingebrekestelling en blokkering van de toegang tot het Profiel, met betrekking tot enig ongeoorloofd gebruik van het Platform.

Het Platform bevat tevens links naar websites van Potentiele Werkgevers of andere derden. Humboldt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud van dergelijke websites en/of het handelen van die derden.

4. Intellectueel Eigendom

Alle IE-rechten ten aanzien van het Platform, de Content en de Diensten berusten exclusief bij Humboldt of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Humboldt zullen (onderdelen van) het Platform en/of de Content, nimmer worden gekopieerd of door Gebruiker openbaar worden gemaakt.

Het is Humboldt te allen tijde toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van het Platform en/of de Content (inclusief de bijbehorende IE-rechten) ook als dat leidt tot een beperking van het gebruik van het Platform. Het is Gebruiker nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

5. Profiel en Data

Een Profiel is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Humboldt heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een inschrijvingsverzoek van een Gebruiker te weigeren.

Gebruiker garandeert ten opzichte van Humboldt dat de aan Humboldt verstrekte en/of via het Profiel ingevoerde Data correct en volledig zijn.

Voor zover de Data ‘persoonsgegevens’ bevatten, conformeert Humboldt zich aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie rondom de verwerking van persoonsgegevens dient Gebruiker de privacyverklaring van Humboldt te raadplegen.

Gebruiker staat er voor in dat ingevoerde Data geen wet- en regelgeving of rechten van derden schendt. Dit houdt onder meer in dat Gebruiker zich onthoudt van:

 1. het (doen) achterlaten of (doen) verspreiden van Data die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;
 2. het (doen) invoeren van Data die inbreuk maakt op IE-rechten, of andere wettelijke rechten (zoals privacyrechten) van derden;
 3. het aanmaken van een vals Profiel;
 4. het verzenden, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, beledigende, frauduleuze, obscene of anderszins verwerpelijke Data.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het Profiel van Gebruiker. Via de instellingen binnen het Profiel kan Gebruiker zelf Data aanpassen en/of verwijderen. Gebruiker zal gebruikersnamen, wachtwoorden en andere toegangsgegevens geheim houden en nimmer aan derden verstrekken. Gebruiker informeert Humboldt indien Gebruiker erachter komt dat een derde onbevoegde toegang heeft (gehad) tot zijn Profiel.

Humboldt behoudt zich het recht voor om bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag het Profiel (tijdelijk) te blokkeren, dan wel geheel te verwijderen. Na ontvangst van een verzoek tot verwijdering van het Profiel, of van bepaalde Data, zal Humboldt de Data onverwijld (laten) verwijderen, behoudens geanonimiseerde gegevens welke voor statistische doeleinden langer bewaard kunnen worden. Humboldt wendt dergelijke data slechts aan ter verbetering van het Platform.

Humboldt heeft technische en organisatorische waarborgen getroffen teneinde de Data zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal of misbruik. De Data worden in versleutelde vorm opgeslagen in een datacentrum in Nederland en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang via versleutelde transmissie en opslag, een data-backup en fysieke beveiligingsmaatregelen voor de servers. Humboldt staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

Wanneer Gebruiker via het Platform reageert op een vacature kunnen in het kader van het werving- en selectieproces kunnen bepaalde Data toegankelijk zijn of worden voor of worden overgedragen personen die werken bij of diensten verlenen aan de Potentiële Werkgever. Voor meer informatie rondom de verwerking van persoonsgegevens door de Potentiële Werkgever dient Gebruiker de privacyverklaring van de Potentiële Werkgever te raadplegen.

6. Disclaimer en beperking aansprakelijkheid

Ondanks dat het Platform en de Content met grote zorg zijn samengesteld, garandeert Humboldt niet dat deze zonder gebreken werken of zonder fouten is. Het Platform en de Content worden ‘as is’ geleverd, zonder enige garanties.

Humboldt biedt geen garanties ten aanzien van, en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: (i) het niet, niet zonder fouten, of niet ononderbroken, beschikbaar zijn van het Platform, (ii) de juistheid en volledigheid van de Content, (iii) het verloop van een werving- en selectieprocedure van de Gebruiker bij een Potentiele Werkgever.

Humboldt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de Data en overige communicatie (inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud daarvan) die wordt gedeeld tussen de Gebruiker en de Potentiële Werkgever.

Humboldt aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van vacatures van een Potentiële Werkgever.

Humboldt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid door de directie van Humboldt. Onverminderd het voorgaande is de eventuele aansprakelijkheid van Humboldt, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Humboldt in voorkomend geval uitkeert.

7. Toepasselijk recht en overige bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden en alle niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of in verband hiermee worden exclusief beheerst door Nederlands recht.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien en voor zover schriftelijk overeengekomen met Humboldt

Rotterdam, 2020

Ontdek bedrijven met groene vacatures