Gemeente Amsterdam

(Senior en Strategisch) Jurist Omgevingsrecht

Naar originele vacature →
Salaris
€ 3.000 - 4.500
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
score:
2

Je hebt een invloedrijke rol bij het strategisch adviseren van projectmanagers en ambtelijk opdrachtgevers over het Omgevingsrecht. Ook zet je je expertise in bij het opstellen van juridische producten bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijziging van gebruik van gronden en panden. Naast deze rol in de gebiedsontwikkeling ben je de juridisch adviseur bij het vormgeven van stadsbreed ruimtelijk beleid en werk je samen met collega’s van andere directies. 

Werken bij Ruimte & Duurzaamheid (R&D) betekent werken in een dynamische en multidisciplinaire omgeving. Je werkt in het team samen met andere strategisch juristen die bekend zijn met alle facetten van het Omgevingsrecht.

Jouw uitdaging ligt in het ontwikkelen van juridisch beleid voor maatschappelijke ontwikkelingen, het verfijnen van bestaand beleid en/of het meedraaien in de ervaren Amsterdamse organisatie van de gebiedsontwikkeling.

Dit alles doe je echter niet alleen. Bij onze directie werkt een grote groep juridisch planologen die zich bezighoudt met de zeer uiteenlopende opgaven in de stad en met strategische vraagstukken zoals de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor heb je de mogelijkheid om kennis te delen met collega’s, of deel te nemen in verschillende projectgroepen. Verder zijn er natuurlijk volop mogelijkheden om inhoudelijke opleidingen te volgen om jouw vakkennis uit te breiden.

Een concreter beeld van het werk en de boeiende dynamiek krijg je in dit interview met Anya Kenter en Réka Kovács.

Werkzaamheden
 • Je adviseert bestuur, projectorganisatie, collega-directies en management van R&D zowel mondeling als schriftelijk. Je adviseert over de mogelijkheden en interpretatie van juridisch planologische inhoud en instrumenten, en over de ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke wetgeving;
 • Je treedt op als projecttrekker voor het zelfstandig opstellen en/of het begeleiden van ruimtelijk-juridische producten voor complexe (ontwikkel)locaties en verschillende beleidsthema’s. Je brengt de juridische aspecten van complexe ruimtelijke vraagstukken in beeld en adviseert over de mogelijkheden;
 • Je stuurt en coacht projectmatig, inhoudsgericht of gebiedsgericht collega’s aan;
 • Je redigeert zelfstandig de juridische regels van bestemmingsplannen en straks het omgevingsplan;
 • Je bewaakt en zorgt voor het zorgvuldig doorlopen van de wettelijke en bestuurlijke procedures;
 • Je voert bezwaar en beroep namens de gemeente Amsterdam;
 • Je werkt projectmatig, stelt offertes en planningen op en bewaakt deze, dit doe je ook voor beschikbare budgetten;
 • Je bent uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.
Wij vragen Ingeklapt

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen, hobby’s. Daar zijn we trots op want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie zien we ook graag:

Voor de functie in schaal 11 vragen wij:

 • Hbo en/​of wo So­ci­a­le Ge­o­gra­fie, Pla­no­lo­gie of Rech­ten;
 • Er­va­ring als all­round ad­vi­seur be­stem­mings­plan­nen/​Om­ge­vings­plan, af­wij­kings­pro­ce­du­res en be­leidstoe­pas­sing;
 • Meer dan 5 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring (in een soort­ge­lij­ke func­tie, even­tu­eel met min­der com­plexe vraag­stuk­ken) in ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­ties;
 • Ken­nis en er­va­ring op het ge­bied van mi­li­eu­on­der­wer­pen;
 • In­zicht in en ge­voel voor be­stuur­lij­ke be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen en po­li­tiek-be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen, waar­door je po­li­tie­ke wen­sen en am­bi­ties moei­te­loos ver­weeft met de ju­ri­di­sche in­houd van jouw werk;
 • Je bent een spin in het web en je kunt goed sa­men­wer­ken met ver­schil­len­de in­ter­ne en ex­ter­ne par­tij­en;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der met col­le­ga's, op­dracht­ge­vers en be­stuur zo­wel in woord als in schrift.

Voor de functie in schaal 11A vragen wij:

 • Wo Rech­ten;
 • Er­va­ring als stra­te­gisch ad­vi­seur ge­bieds­ont­wik­ke­ling en stads­bre­de be­leids­uit­voe­ring;
 • Meer dan 3 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring met ana­ly­se en ad­vi­se­ring over com­plexe ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken, waar­van mi­ni­maal 2 jaar in ste­de­lijk ge­bied;
 • Meer dan 5 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring (in een soort­ge­lij­ke func­tie, even­tu­eel met min­der com­plexe vraag­stuk­ken) in ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­ties;
 • Ken­nis en er­va­ring op het ge­bied van mi­li­eu­on­der­wer­pen;
 • In­zicht in en ge­voel voor be­stuur­lij­ke be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen en po­li­tiek-be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen, waar­door je po­li­tie­ke wen­sen en am­bi­ties moei­te­loos ver­weeft met de ju­ri­di­sche in­houd van jouw werk;
 • Je bent een spin in het web en je kunt goed sa­men­wer­ken met ver­schil­len­de in­ter­ne en ex­ter­ne par­tij­en;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der met col­le­ga's, op­dracht­ge­vers en be­stuur zo­wel in woord als in schrift.

Voor de functie in schaal 12 vragen wij:

 • WO Rech­ten;
 • Meer dan 5 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring met ana­ly­se en ad­vi­se­ring over com­plexe ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken, waar­van mi­ni­maal 2 jaar in ste­de­lijk ge­bied;
 • Er­va­ring als stra­te­gisch be­leids­ad­vi­seur ruim­te­lij­ke the­ma’s met stads- en or­ga­ni­sa­tie­over­stij­gend ka­rak­ter;
 • Meer dan 5 jaar aan­toon­ba­re er­va­ring (in een soort­ge­lij­ke func­tie, even­tu­eel met min­der com­plexe vraag­stuk­ken) in ge­meen­te­lij­ke or­ga­ni­sa­ties.
  Ken­nis en er­va­ring op het ge­bied van mi­li­eu­on­der­wer­pen;
 • In­zicht in en ge­voel voor be­stuur­lij­ke be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen en po­li­tiek-be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen, waar­door je po­li­tie­ke wen­sen en am­bi­ties moei­te­loos ver­weeft met de ju­ri­di­sche in­houd van jouw werk;
 • Je bent een spin in het web en je kunt goed sa­men­wer­ken met ver­schil­len­de in­ter­ne en ex­ter­ne par­tij­en;
 • Je com­mu­ni­ceert hel­der met col­le­ga's, op­dracht­ge­vers en be­stuur zo­wel in woord als in schrift.
Competenties Ingeklapt
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Sa­men­wer­ken
 • Re­la­tie­be­heer
 • Ini­ti­a­tief
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Over­tui­gings­kracht
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.561,- (sa­la­ris­schaal 11) en maxi­maal € 5.872,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 12) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Een in­vloed­rij­ke func­tie waar­in je jouw ju­ri­di­sche ex­per­ti­se in­zet om de com­plexe ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Am­ster­dam in goe­de ba­nen te lei­den.
 • Veel vrij­heid om je voor­keu­ren te ui­ten voor pro­jec­ten en the­ma’s in deze stad waar al­tijd veel ge­beurt.
 • Een gro­te di­ver­si­teit aan col­le­ga’s met veel ken­nis en er­va­ring en met wie je kunt spar­ren.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De directie Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 6 juni 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren: 32 - 36 Dienstverband: fulltime, parttime Type vacature: Intern

Vaardigheden

Opleiding

Wo

Wat wij bieden

Salaris: € 5.872,- Contract: Parttime - Fulltime

meer vacatures bij Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Amsterdam

Stagiair hbo/wo – Realisatie Groenvisie

Vacatures die mogelijk ook interessant zijn